Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse som är bestående av minst 5 och högst 7 ledamöter. På årsmötet väljs ordförande och övriga styrelsemedlemmar vilka väljs för två års tid och kan omväljas. Styrelsen är gemensamt ansvarig för Wallbergsskolans medel.

Styrelsesammanträde sker minst en gång i månaden med undantag för juli. Minst hälften av ledamöterna ska vara närvarande för att styrelsen ska vara beslutsmässig.
 
Jessika

Uppdrag i styrelsen: Kassör

Maila styrelsen
           
Frida

Martina

 
Jessika
 
Emmie
 
Kajsa
 

Mia

  Enes
                     

Louise

 
Kristina